Khảo sát này đã hoàn thành

Cám ơn sự quan tâm của bạn!

Thật không may, cuộc khảo sát này đã kết thúc trên 11/11/2021.


Giáo sư, Tiến sĩ Markus Launer, Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia