Bảng khảo sát này đã hoàn thành

Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Cuộc khảo sát này đã kết thúc vào% auto%.


Dr. Daniel Geschke, Viện Dân chủ và Xã hội Dân sự / Quỹ Amadeu Antonio, Hỗ trợ tâm lý xã hội